JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1931 wie de contributie als lid toe te treden. en ziekte de De thans steeds verder om zich heen grijpende crisis was in het afgeloopen jaar voor de vereeniging reeds merkbaar. Tegenover een bedanken met ingang van 1 Januari 1931 van 58 leden stond slechts een toetreden van 29 leden, zoodat een geringe achteruitgang in het ledental valt te constateeren. Deze kleine achteruitgang in het ledental is op zich zelf niet verontrustend, doch in den loop van 1931 werd, voor een groot deel om finantieele redenen, in zoo ruime mate voor het lid maatschap bedankt, dat te voorzien is, dat de geringe achteruitgang van thans door een veel sterkere zal wor den gevolgd. Wel worden de geldmiddelen zoo zuinig mogelijk beheerd, doch wanneer er geen verbetering intreedt zou er kans kunnen bestaan, dat de Vereeniging hare werkzaamheden aanzienlijk zal moeten beperken. Waar vele der belangstellenden in de Vereeniging een dergelijke beperking ten zeerste zouden betreuren, zal het Bestuur door propaganda trachten het ledental te verhoogen. Den belangstellenden leden wordt echter zelf in overweging gegeven familie en vrienden met de Vereeniging in kennis te brengen. Bij een vermeerdering van 150 leden zouden genoemde maatregelen niet noodig zijn, terwijl er ook thans ongetwijfeld nog velen in onze stad gevonden zullen worden, voor ad 5.geen bezwaar zal zijn om Aangezien door familieomstandigheden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 252