i I „DIE HAGHE” OVER 1931 233 e In het voorjaar traden periodiek af de Heeren Mr. H. Zillesen, voorzitter, Dr. N. B. Tenhaeff, 2e secretaris en Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. Wegens niet herkies- baarheid van de genoemde Heeren moesten 3 vacatures worden vervuld. Op de ledenvergadering van 11 Maart werden de Heeren Dr. H. E. van Gelder, Dr. E. J. Has- linghuis en Mr. J. C. Baron Baud als bestuursleden gekozen. De afgetreden bestuursleden werden onder instem ming der vergadering met eenige waardeerende woorden door den waarnemenden voorzitter herdacht. Een bij zonder woord van dank zij hier gewijd aan den afge treden voorzitter Mr. H. Zillesen. Gedurende vele perioden van 6 jaren heeft de Heer Zillesen zijne krach ten aan de Vereeniging gegeven. Menigmaal is onder zijn bezielende leiding de Vereeniging Die Haghe op getreden, om het Gemeentebestuur van advies te dienen in zaken het natuur- en stadsschoon der Gemeente be treffende. Verschillende tentoonstellingn bij wier tot standkoming de Vereeniging had medegewerkt, werden door den Heer Zillesen geopend, tallooze excursies door hem geleid. Thans heeft Mr. Zillesen te kennen gegeven, dat hij later voor eene nieuwe benoeming niet meer in aan merking wenschte te komen. Het Bestuur moest dit besluit eerbiedigen en heeft de ledenvergadering van 11 Maart voorgesteld Mr. Zillesen tot eerelid der Ver eeniging te benoemen. Bij acclamatie werd dit voorstel aangenomen en door luid applaus gaf de vergadèring hare bijzondere instemming met deze zoo verdiende onderscheiding te kennen. In intiemen kring werd den afgetreden voorzitter door het Bestuur in zijn ouden vorm een maaltijd in Restau rant Royal aangeboden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 254