JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 236 Geschriften. Bijeenkomsten. In het najaar verscheen het Jaarboek 1931. Gelijk de vorige Jaarboeken werd dit werk met veel instemming ontvangen. „Een Haagsch dagboek uit de oorlogsjaren” door M. J. de Zaayer vooral werd door zeer velen met groot genoegen gelezen. Ook de persbeoordeelingen waren gunstig. De werkzaamheden van den Redacteur worden niet gemakkelijker. De laatste jaren komt er veel minder copie in voor een Jaarboek dan vroeger. Des te meer waardeering moge Dr. Moll ten deel vallen voor zijn onvermoeid streven steeds op tijd een Jaarboek te kun nen laten rondzenden, dat alom instemming vindt. Een woord van hartelijken dank is hier zeker niet misplaatst. In den loop van het jaar kon door het Bestuur be sloten worden met het drukken van de Hofboeken een aanvang te maken. Aan het einde van het jaar stonden dan ook reeds verscheidene vellen in proef. Op 11 Maart 1931 heeft na de jaarvergadering, waarop de verslagen van secretaris en penningmeester werden behandeld, Dr. N. Japikse eene lezing gehouden over Het Engelsche huwelijk van Prins Willem III. Het huwelijk van Willem III met Prinses Mary was vóór alles een politieke verbintenis. Spreker beschreef de ver houding tusschen de Oranjes en de Stuarts, zooals die tijdens de jeugd van den Prins was. Dynastieke over wegingen speelden zeer zeker een groote rol, nooit heb ben ze trouwens geheel opgehouden een factor van be- teekenis te zijn in de politiek van den Prins en later van den Stadhouder. Door den invloed van Johan de Witt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 257