I „DIE HAGHE” OVER 1931 237 l a dringen de eigen Nederlandsche belangen zich steeds meer op den voorgrond. Als ten slotte het huwelijk wordt vastgesteld is de prinses allesbehalve in haar schik met het feit, dat zij Engeland moet verlaten. Het Engelsche hof toch was zeer vroolijk, terwijl Willem III niet van feesten hield. Het huwelijk is echter zeer geluk kig geworden. Dr. Japikse gaf aan de hand van enkele citaten uit de correspondentie van den Koning-Stad- houder en van Koningin Mary een aardige schets van de ontwikkeling van de zeer bijzondere geestelijke liefde tusschen Willem III en zijne echtgenoote. Ook voor Holland is de prinses veel gaan voelen. Spreker vertelde nog van bijzonderheden uit het leven van het vorstelijke echtpaar, in het bijzonder aantoonende, dat dit zuiver politieke huwelijk door geestelijke hoogheid van Prinses Mary en Willem III dan toch een goed en edel huwelijk geworden is. 26 Mei hield Opperrabbijn I. Maarsen eene lezing over de Synagoge voorheen en thans. Deze lezing was eene inleiding voor de excursie naar de beide synagogen hier ter stede, welke bij de excursies nader besproken wordt. Spreker gaf een overzicht over de synagogen in vroeger tijden en heden. Oorspronkelijk was de synagoge een plaats, waar gelegenheid tot bidden was. Het woord is Grieksch en beteekent verzameling. De Synagoge is geworden de plaats, waar het Joodsche volk werd op gevoed in den geopenbaarden Godsdienst. Spreker be handelde vervolgens eenige oude synagogen, waarvan de resten thans zijn blootgelegd en gaf van enkele nadere beschrijvingen. De richting van de synagoge is naar het Oosten en het altaar in het Westen. Wat het meubilair betreft is eenvoud de hoofdzaak. De voor naamste meubelstukken, de Bima, de voorlezerslessenaar en de Heilige Arke werden uitvoerig besproken. Ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 258