„DIE HAGHE” OVER 1931 239 Klappers. Schrijver. Nadat ververschingen waren aangeboden, werd het gebouw bezichtigd, terwijl door Generaal Schrijver nog eene verhandeling over den dienst in de kerk werd gehouden. Ook voor deze excursie bestond bijzonder groote belangstelling. Ook dit jaar werd geregeld voortgewerkt door de beide dames, die in dienst der Vereeniging staan. In de morgenuren werd het klapperen der notarieele proto collen voortgezet. Acht deelen werden bewerkt, waar voor ongeveer 4400 fiches werden uitgeschreven. Aan den klapper op het begraven werd gedurende ruim vier weken medegewerkt; toen was deze klapper gereed. Daarop werd een aanvang gemaakt met het klapperen van doopboeken. Hiervoor werden in den loop van het jaar omstreeks 5400 fiches vervaardigd. In het geheel zijn door beide dames dus meer dan 10000 fiches ge schreven. Over de werkzaamheden der Vereeniging mocht het Bestuur van de zijde der leden veel waardeering onder vinden. Uit deze omstandigheid en uit de zeer drukke opkomst bij alle bijeenkomsten en excursies mag dan ook afgeleid worden, dat de Vereeniging zich nog in veler belangstelling verheugt. Dat dit nog lang zoo moge blijven en deze belangstelling hare uiting moge vinden in een toename van het ledental is de wensch, waarmede dit verslag beëindigd wordt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 260