KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 20 kaart zijn niet minder dan 23 zulke woningen aange geven, maar er waren er nog wel meer. Het is zeker dat in dien tijd geen tweede dorp in Europa zich op zoo iets kon beroemen. De groote Parochiekerk vormde het middelpunt van het dorp. Maar de vijf aanzienlijke kloosters droegen ook zeer bij om het aanzien van het dorp te verhoogen. Een leprooshuis, een pesthuis, twee aanzienlijke gast huizen en twee hofjes toonen ook, dat wij hier niet met een onbelangrijk dorp te doen hebben. Alle kloosters en verscheidene der genoemde instellingen hadden hun eigen kapellen. Dan waren er ook nog zelfstandig staande kapelletjes. Behalve Parochiekerk en Klooster kerk waren in den Haag kort vóór de Hervorming elf kapellen te vinden. Als men daarbij bedenkt hoe fraai die Haghe tegen het Bosch en de duinen was gelegen, hoe dicht bij het zeestrand en hoe gemakkelijk het langs groote wegen van Leiden en Delft, ook langs de Vliet te water, be reikbaar was, dan zal men begrijpen, dat dit buiten gewone dorp de bewondering van velen wekte. Ja, wie zich het dorp die Haghe uit de jaren vóór de Hervorming voor den geest tracht te halen zal nog thans kunnen genieten van het vele schoone en merk waardige, dat er te zien was. Hierbij naar de mate mijner krachten behulpzaam te zijn is het doel geweest, dat mij bij het teekenen der kaart voor oogen heeft gestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 29