AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG 29 gende dateering te geraken. Wij zullen zien, dat twee der teekeningen uit de eerste decennia der 16e eeuw moeten zijn en dat daardoor de iconografie van den Haag minstens het derde eener eeuw kan worden opgevoerd. Allereerst zullen wij ons bezig houden met de drie ten Gemeente-archieve berustende kaarten. De eerste ook door Dr. van Gelder besproken en tegenover bl. 31 van dit Jaarboek gereproduceerd geeft het dorp den Haag tamelijk uitvoerig, zij het niet heel fraai geteekend weer en daaromheen een vestingwerk met 14 geduchte bastions. Links in den bovenhoek vindt men de maten der verdedigingswerken opge geven, links onder staat een schaalverdeeling, rechts onder een windroos, maar de cartouche rechts boven is leeg en onbeschreven. Dan is er een tweede op perkament geteekende kaart, geheel vervuild en verbleekt, maar blijkbaar door bekwamere hand geteekend dan de vorige. Deze kaart heeft eveneens links boven een opgave van de afmetingen der versterkingswerken, links en rechts onder ook een schaalverdeeling en een windroos, maar de cartouche rechts boven is hier niet leeg, doch er staat in vermeld Schets van de Fortificatie van den Haeghe soo die was in 't jaer 1603”. Men zou dus meenen hier geenszins met een fortificatie-plan maar met de afbeelding van een bestaande omwalling te doen te hebben, ware het niet dat wij met volkomen zekerheid weten, dat zulke versterkingswerken nim mer hebben bestaan 1). Op deze kaart slaat stellig de zinsnede in de Meded. v. d. Vereen, t. beoef. der Gesch. v. 's-Gravenhage II bl. 184 door Dr. v. Gelder in noot 3 op bl. 2 van zijn genoemd artikel ten on rechte op de eerstgenoemde kaart betrokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 38