AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG 30 De derde kaart tenslotte is blijkbaar een fraaie en duidelijke copie van de tweede. Ook zij vertoont in de drie hoeken maten, schaal en roos, terwijl in de car touche rechts boven staat „Schets 1603”. Er is geen twijfel mogelijk, dat wij hier een 18e eeuwsche copie van de tweede, de perkamenten kaart voor ons hebben. Vermoedelijk heeft deze laatste hierop duidt ook de vervuilde en verbleekte staat waarin zij verkeert aan den wand gehangen en heeft men haar in de 18e eeuw, toen zij onduidelijk begon te worden laten copieeren. Deze copie kunnen wij dus verder terzijde laten. Wel moet de verhouding tusschen de eerste en de tweede kaart nog worden vastgesteld en een nauw keurige beschouwing der beide kaarten doet zien dat, al zou men dit bij oppervlakkig onderzoek niet denken, de tweede kaart ook weer een copie is van de eerste. In de eerste plaats valt op, dat hier op het perka ment eerst de omwalling is geteekend en daarna pas binnen en gedeeltelijk ook over die omwalling de rest. Wanneer men echter een fortificatie-plan ontwerpt zal men toch zeker eerst een kaart van de te versterken plaats vervaardigen en daarop en daarover de verde digingswerken aanbrengen. Ten tweede zijn de bas tions ten opzichte der huizen op geheel dezelfde plaat sen geteekend op beide kaarten, wat onmogelijk een toeval kan zijn. En tenslotte zijn de opgaven der maten in den linkerbovenhoek op beide kaarten woordelijk eender. Woordelijk, niet letterlijk. Op de perkamenten kaart is een meer moderne spelling toegepast, terwijl ook het schrift op het einde der 17e eeuw wijst. Daar ook het dorp op beide kaarten volmaakt even groot is, kan men als zeker aannemen dat onze perkamenten kaart een op het einde der 17e eeuw vervaardigde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 39