UIT HET BEGIN DER 16e EEUW 31 kaart reeds duidelijk de kaden en en opmerkelijk is, dat „Symon Ansseme Timmerman copie is van de eerste. Wij kunnen ook haar dus bij ons onderzoek verder terzijde laten en hebben alleen te letten op den eerstgenoemden op papier geteekenden plattegrond. Deze is stellig een origineel. Wij merken n.l. op, dat hier de ommanteling met bastions is geteekend over den plattegrond van den Haag heen, zooals dit bij een origineele planteekening verwacht kan worden. Maar van wanneer dateert nu deze kaart? Dr. van Gelder meent, dat zij in 1605 vervaardigd moet zijn. Naar mijn oordeel echter is ze van tien jaren later en wel op de volgende gronden. In de eerste plaats staat op onze de Turfmarkt geteekend. Zij is evenals de Houtmarkt al geheel bebouwd en de bruggen en kaden zijn blijk baar gereed. Van dit alles nu bestond in 1605 nog niets. Pas in de rekening over 1606 vinden wij voor het eerst gelden verantwoord voor het maken van bruggen in verband met de voorgenomen delving van de Turf markt. In de rekening van 1607 vinden wij nog nadere inlichting; toen waren vijf huizen aan de oostzijde van het Spui gekocht om ruimte te maken voor de door braak. Mr. Floris Jacobsz, de landmeter, kreeg het zelfde jaar betaling voor het afpalen en in kaart bren gen van de nieuwe gracht en de magistraat hield twee maaltijden, één nadat de aanbesteding van het werk had plaatsgehad en één nadat de 40 erven, die langs den waterkant zouden komen, waren verkocht. Alles dus nog voorbereidende maatregelen. In 1608 werd voor zandaanvoer, verhoogen van de kaden en brug- bouw geld beschikbaar gesteld werd betaald aan „Symon Ansseme Timmerman een somme van vijf en twintich ponden hem toegevoucht tot een vereeringe van dat hij heeft getimmert d’ eerste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 41