AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG 32 in den zomer van L huysinge opte nyeuwe Turfmarckt voorn, ende deselve ten versoucke van burgemeesteren gemaect twee sta diën hooch”. In 1608 is dus pas het eerste huis aan de Turfmarkt gebouwd. In 1609 en 1610 worden nog steeds gelden betaald voor zand- en steenenaanvoer en straatmaken ten behoeve van de Turfmarkt. Pas in 1611 was de zaak gereed. Het is nauwelijks te denken, dat de 40 huizen langs de nieuwe gracht alle binnen drie jaren gebouwd zullen zijn en men kan rekenen, dat onze kaart, die al die huizen vertoont en waarop ook de kaden gereed zijn, zeker niet vóór 1611 is ver vaardigd. Echter ziet men op de kaart ook reeds afgebeeld het gedeelte der singels van den Bezuidenhoutscheweg tot het Noordeinde, al lijkt het stuk tusschen Houtweg en Bezuidenhout nog niet geheel voltooid. Wij hebben op bl. 24 gezien, dat dit werk in 1613 is ter hand ge nomen en blijkbaar in 1614 reeds voltooid. Daarom kunnen wij de kaart op zijn vroegst op 1614 dateeren. Maar er is meer. Bij aandachtige beschouwing vindt men op de kaart met roode lijnen bijna de geheele toe komstige omgrachting uitgezet, d.w.z. van den Bezui denhoutscheweg zuidwaarts om tot het Westeinde. Dat moet geschied zijn voor men 1615 ging graven bij het Spui. Zoodat men als vaststaande mag aannemen, dat onze kaart in 1614, desnoods in de eerste maanden van 1615 is tot stand gekomen, ruim tien jaren later dan men vroeger heeft gedacht. Rest nog de vraag, waarom men in 1614 of 1615 een plan tot versterking van den Haag gemaakt heeft. Hierop is geen antwoord te geven. De archieven ver melden er niets over en dreigend gevaar was er niet men was midden in het Bestand. Vermoedelijk heeft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 42