UIT HET BEGIN DER 16e EEUW 33 aan de Haagsche een ondernemend strateeg het plan magistraat aangeboden en is het daar verder bij ge bleven. Thans wenden wij ons tot de beide op het Rijks- archief aanwezige kaarten. In den in 1871 verschenen catalogus worden zij onder no. 3285 gedateerd op het einde der 16e eeuw, welke dateering door Dr. van Gelder wordt overgenomen. In de Mededeelingen der Vereen, tot beoef. der Gesch. van 's Gravenhage II bl. 184 worden de kaarten zonder verdere motiveering op 15711573 gedateerd. Dit nu lijkt dadelijk al waarschijnlijker wanneer wij opmerken, dat alle op beide kaarten voorkomende ge bouwen van kerkelijken aard duidelijk een kruis dra gen. Het behoeft geen betoog dat hieruit blijkt dat de kaarten nog voor het doordringen der Hervorming in den Haag, voor 1573 dus, moeten zijn vervaardigd. De kaarten zijn, zooals men op de bijgevoegde af beeldingen kan zien, hoogst merkwaardig voor wat ze wel en meer nog voor wat ze niet van het dorp geven. Men vindt er de belangrijkste gebouwen, voorzoover ze aan de buitenzijde van het dorp lagen, vrij volledig op afgebeeld, blijkbaar om daardoor aan te geven tot hoever de bemuring het dorp zou omsluiten. Nu is op een der kaarten in een handschrift, dat laat 15e of vroeg 16e eeuwsch voorkomt, bij de meeste van die gebouwen vermeld welke ze zijn. Zoo vind men het ..Pastoirshuys” aan de Pastoorswarande, het „Sieck- huys” het latere Pest- en dolhuis aan het Slijkeinde, ,,St. Lysbeten Susterhuys” ter plaatse waar nu de Groote Markt gelegen is, ,,’t Susterhuys opt Spuye” n.l. dat van Maria in Galilea en de „Predicaren”, de Kloosterkerk. Dan staan er twee particuliere woningen 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 44