AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG 34 Men zie het naschrift op blz. 38. op, n.l. ongeveer ter plaatse van den Schouwburg waar bij vermeld staat ,,1/selmonde” en ongeveer waar nu het Hotel des Indes te vinden is, waarbij vermeld wordt „Dirck van Wyng(aerd)en”. Over deze twee huizen nader. Midden in de kaart ziet men den vijver, het Huis van Egmond op den hoek van Lange Vijverberg en Kneu terdijk, de Mariakapel op de Kapelsbrug, het Spui met een kraan aan den wal en midden in de Wagenstraat een klein kapelletje, waarop wij nog terugkomen. Het is bijzonder opvallend, dat noch het Binnenhof, noch de St. Jacobskerk, verreweg de grootste gebouwen van het dorp, zijn afgebeeld. Op het punt van samenkomst van Noord-, West- en Zuideinde, dus op de Groen markt staat op beide kaarten een monstrans geteekend. Vermoedelijk is hiermede bedoeld te toonen, dat de Parochiekerk daar in de buurt stond 1); zeker wordt hierdoor te meer dat de kaart van voor de Hervorming dateert. Van hoelang echter? Er zijn drie wegen om het tijd stip van vervaardiging te benaderen n.l. het schrift, de genoemde twee particuliere woningen en de wijze van versterking. Het schrift, wij zeiden het reeds, is eind 15e of vroeg 16e eeuwsch. Wij mogen het veilig tusschen 1450 en 1550 stellen. Het eerste der twee afgebeelde huizen is dat van IJselmonde. Inderdaad heeft een Heer van IJselmonde ter plaatse een huis bezeten. In 1494 verkreeg Floris van Wyngaerden, Heer van IJselmonde het huis, dat hij in 1533 overdroeg aan zijn zoon. Deze was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 45