UIT HET BEGIN DER 16e EEUW 35 echter geen Heer van IJselmonde meer, zijn vader had de heerlijkheid reeds in 1528 verkocht. Aannemende, dat het huis in de wandeling nog eenige jaren lang het huis van den Heer van IJselmonde is blijven heeten, dan is hierdoor de kaart toch binnen de grenzen van 1494 tot 1530 gebracht. Het huis van Dirck van Wyngaerden geeft niet zoo veel houvast. Deze Dirck was in 1497 nog schepen in Dordrecht, maar in 1504 was hij reeds Bailluw van den Haag. Hoe lang hij hier is blijven wonen is niet bekend. Maar in elk geval is uit bovenstaande gegevens toch met zekerheid op te maken, dat het ontstaansjaar van onze beide plattegronden tusschen 1498 en 1530 moet gelegen hebben. Van beide, want het schijnt buiten twijfel, dat de twee teekeningen tegelijkertijd en door denzelfden teekenaar zijn vervaardigd; hierop duiden papier, teekenwijze, kleur enz. Nu rest dus nog de vraag of de op de teekeningen afgebeelde verdedigingswerken tusschen 1498 en 1530 kunnen ontworpen zijn. Als volkomen leek op dit gebied heb ik de hulp ingeroepen van den Heer H. J. A. van Son, majoor b.d., die na zelf reeds waardevolle inlichtingen ver schaft te hebben, den Heer W. H. Schukking, kapitein der genie, die zich zooals bekend is op dit gebied groote verdiensten heeft verworven, te hulp riep. De Heer Schukking heeft met groote vriendelijkheid, waarvoor hem hier gaarne hartelijk dank gebracht wordt, de zaak in studie genomen. Met voor ons ver blijdend resultaat. Met zekerheid werd vastgesteld, dat de kaarten niet na 1550 kunnen zijn ontstaan. Immers dan zou de ontwerper zich van toenmaals reeds ver ouderde vormen hebben bediend. Opmerkelijk is vooral

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 47