36 AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG de totale afwezigheid van bastions, welke toen in ons land reeds lang bekend en ook reeds zij het dan wegens de tijdsomstandigheden in zeer eenvoudige constructie toegepast werden. Waarschijnlijk”, meent de Heer Schukking „dateeren de plans uit de le helft wellicht zelfs uit het eerste gedeelte der 16e eeuw, dus uit 1510 a 1530. Immers al spoedig daarna begint de toepassing van bastions in de Neder landen (Breda 1532)”. Overeenkomstige metselwerken, n.l. walmuren met overdekte weergangen en rondeeltorens, als op de Haagsche plans treffen wij aan op een afbeelding van het kasteel Vredenburch te Utrecht uit 1529 en van Amsterdam van Cornelis Antonisz uit 1536. Die zijn dus vóór die jaren gebouwd. Ook de Generaal F. A. Hoefer, directeur van het Legermuseum op de Doorwerth was zoo welwillend zijn oordeel te zeggen, waarvoor hem hierbij dank worde gebracht. Hij schrijft dat hij op grond van zijne uitgebreide studiën en de vele gegevens waarover hij op het Legermuseum beschikt niet schroomt de ont werpen te stellen op 1530. Dit alles klopt nu wondervol met wat door ons zelf gevonden is. Kwamen wij tot de jaren tusschen 1498 en 1530, op historisch-strategische gronden mag men de kaarten dus tusschen 1510 en 1530 dateeren. Het ligt nu zeer voor de hand om in de Geldersche oorlogen, die juist in dit tijdvak woedden, de aanlei ding te zien tot het vervaardigen dezer nimmer tot stand gebrachte plannen. In 1517 zoowel als in 1528 was het Geldersche ge vaar bijzonder dreigend. Reeds op 20 December 1527 verklaarden de Edelen in de Staten van Holland dat ,,’t Lant van Hollandt in grooter periclen staet van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 48