38 AFBEELDINGEN VAN DEN HAAG Naschrift. Kort voor het ter perse gaan van het bovenstaande vestigt Dr. H. E. van Gelder mijn aan dacht op de mogelijkheid, dat het op beide kaarten ge- teekende voorwerp ter plaatse waar de Groenmarkt ligt en dat hierboven als een monstrans is aangeduid, een marktkruis, een z.g.n. perron of pyroen zou kunnen zijn. Dankbaar voor deze suggestie moet erkend wor den, dat deze onderstelling veel aanlokkelijks heeft. Want niet alleen zou de niet geheel bevredigende ver klaring, dat de monstrans een aanduiding zou zijn van de parochiekerk die veel meer naar het westen lag er overbodig door worden. Maar tevens zou het bewijs geleverd zijn, dat in het middeleeuwsche den Haag tot in de 16e eeuw zulk een marktkruis, teeken van de immuniteit der jaarmarkten, zou hebben ge staan. Hiermede zou een belangrijk en tot nu toe ge heel onbekend feit zijn aan het licht gekomen. Natuurlijk ontbreekt de tijd om vóór de verschijning van dit Jaarboek het voor de bestudeering van het opgeworpen denkbeeld noodzakelijke onderzoek in te stellen. Maar het moet zeker ingesteld worden en allicht bestaat gelegenheid in een volgend Jaarboek op deze kwestie terug te komen. In elk geval blijkt hieruit opnieuw, dat de vroegste afbeeldingen van den Haag inderdaad van groot be lang zullen blijken te zijn. meenen, dat het aan den H. Anthonius was gewijd en diens naam zal hebben gegeven zoowel aan burg wal als brug. Zoo zien wij dat de beide vroeg 16e eeuwsche kaar ten reeds onmiddellijk hun nut en belang bewijzen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 50