VAN HET GESLACHT CLETCHER 43 Thomas Engeland voor Eenige kinderen schijnen jong gestorven te zijn: 72 1633 begraven in de Kloosterkerk een kind van Mons. Thomas Clitcher de J. 244 1637 begraven in de Kloosterkerk het kind van Clitsert. 172 1657 begraven in de Kloosterkerk het zoontje van den burgemeester Clitsert. 2) 26 Aug. 1657 huwde hij met Catherina de Goyer, weduwe van Jacob van Vlooswijck. 3) In 1667 wordt hij vermeld als lid van de Confrérie in den Haag. 30000 g., dat later aan Jacobus van 6000 pond Sterling werd verkocht. Ook Cletchers eigen ontwerpen beschrijft hij: „In Maert 1625 heb ik dit juweel (afb. 3) gemaect door order van Genade Mauritio Prince van Orangien en heb ’t selve verkogt in January 1626 aen sijn doorluch- tigheyt Frederic Henderic Prince van Orangien voor de som van 27000 g. contant betaelt”. In 1629 verkoopt hij enkele hangers „aen Mevrou de Princes van Orangien voor 10000 g„ 5000 g. aen geit en een paer pendanten van 5000 g.” (afb. 4b). „In 1627 heb ic deese keeting ge- maeckt en heb deese keeting verkogt aen sijn V. G. den Prince van Orangien op 18 Febr. 1647 voor de som van 15500 g.” (afb. 4a). Ook in 1632 en 1635 worden door den prins en de prinses van Oranje groote sommen gelds (1000 pond Sterling, 30000 g.) voor juweelen besteed. Het is niet te verwonderen dat met deze connecties de eerste stap op de maatschappelijke ladder was gezet. Uit het huwelijk met Anna Ghijsberti zijn vele kin deren geboren x): Thomas, de latere burgemeester van Amersfoort2), Hendrik, Secretaris van Staat in Zweden, Robert3), een dochter Anna (f 1714), die in 1655 in het huwelijk trad met Otto Viglius en een zoon Jacob,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 57