VAN HET GESLACHT CLETCHER 45 1640 althans werd wederom voor een vrouw van Thomas Cletcher den Jongen het graf in de Kloosterkerk geopend. Het voorbeeld van zijn vader volgende trouwde Tho mas het jaar daarop ten derde male en wel met Anna Hoeufft, j. d, uit een aanzienlijk Dordtsch geslacht. 1 Naarmate de jonge juwelier in zijn maatschappelijke positie hooger aanzien krijgt, trouwt hij met vrouwen uit hooger en invloedrijker kringen en het is dan ook na zijn derde huwelijk dat zijn loopbaan als „vroede vader” begint. Van 1647 tot 1659 is hij afwisselend schepen en burgemeester van den Haag, in welke func ties hij in talrijke acten wordt vermeld2). Vele erfenissen vielen hem toe3) en met zijn groote vermogen interesseerde hij zich in verschillende finan- tieele ondernemingen. Zijn oom Niccolo Ghijsberti uit Constantinopel liet in 1655 aan Thomas als vroegeren echtgenoot van Anna Ghijsberti en aan Pieter Ghijs berti, benevens Maria en Magdalena, de dochtertjes van den overleden Jean Jacomo, zijn fortuin na. In 1650 4) heeft Thomas het deel dat zijn kinderen toe kwam, 5000 gld., afgestaan aan zijn zwager Carel Ghijsberti, zeepsieder in Delft, met wien hij van 1646 af een contract5schijnt te hebben over de levering Jean Hoeufft, Sieur de Fontaine le Comte had, behalve Anna, nog 6 kinderen: Sara, Elisabeth, Jean, Sieur de Fontaine, Matthias, Heer van Buttingen, Sandfort en Oyen en Diederick, Raad van Dordrecht en Raad van de Admiraliteit van Rotterdam. 2) Als schepen wordt hij genoemd o.a. in Not. act.: 57 (124), 205 (361), 61 (26), 61 (54), 197 (239). Als burgemeester o.a. in: 270 (254), 248 (45). 3) Zijn vermogen, in de cohieren van 1627 voor fl. 6000 aan geslagen, bedroeg dan ook volgens de cohieren van 1654: fl. 90.000. Hij woonde toen aan den Korte Vijverberg naast Pauw wiens vermogen fl. 350.000 bedroeg. Not. act. 272 (244). 5) Not. act. 188 (533) en 213 (199).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 60