VAN HET GESLACHT CLETCHER 47 •l 3) Not. act. 134 (248). 2) Not. act. 112 (158). "j Not. act. 148 (550). Johan is vermoedelijk de eenige zoon van Anna Hoeufft. juweelen Jdie hij verschaft, zijn relaties met den zeep- sieder Ghijsberti uit Delft, uit alles blijkt dat Cletcher een man moet zijn geweest van groote werklust en be langstelling, die door eigen kracht, maar toch ook voor een deel door een gelukkigen samenloop van omstandig heden is geworden tot een man van aanzien, het hoofd van zijn geslacht, de vader van zonen, die door zijn werkzaamheid het leven onder heel andere omstandig heden konden beginnen, dan hijzelf. In Augustus 1659 2) wordt Thomas voor het eerst als oud burgemeester genoemd. Hij schijnt zich dan meer en meer van zijn ambten terug te trekken en vestigt zich te Amersfoort in de buurt van zijn zoon Thomas, burge meester van deze stad. Daar sterft hij in 1668 3). 10 October van dat jaar verzoeken zijn kinderen: Thomas, burgemeester van Amersfoort, Hendrik, Secre taris van Staat in Zweden, Robert en de minderjarige Johan4), Otto Viglius, man en voogd van Anna Clet cher, den boedel van Thomas te likwideeren. Hoe het geslacht zich dan verder ontwikkeld heeft, kan waarschijnlijk in de Amersfoortsche Archieven wor den gevonden; uit den Haag hebben de Cletchers zich na 1660 teruggetrokken. Het lag voor de hand om, tegelijk met het onderzoek naar het leven van Thomas Cletcher, na te gaan of de Haagsche schilder Daniel Cletcher, van wien wij een drie tal schilderijen leerden kennen, verwant was met den ju welier en burgemeester. Als schilder was Daniel Cletcher slechts enkelen ingewijden bekend, al teekende reeds in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 62