P.A.Haaxman de geschiedenis van de Academie van Beel dende Kunsten tusschen haar 200en en 250en verjaardag heeft te boek gesteld. Dan volgen de gewone rubriekenstraatnamen, biblio grafie, kroniek en jaarverslag. Thans zijn twee kronie ken tegelijk opgenomen en hiermede is de achterstand, die vele jaren bestaan heeft, ingehaald. De kroniek over 1930 is nog van de hand van onzen vroegeren medewerker. Sinds 1 Januari 1931 wordt ze op het gemeente-archief bij gehouden. Het is te verwachten dat zij daardoor voortaan meer geregeld en meer volledig zal kunnen gegeven worden. De ledenlijst is uit zuinigheidsoverwegingen dit jaar niet herdrukt. Moge dit Jaarboek door de vele leden, die onze Ver- eeniging gelukkig nog behouden heeft, even goed worden ontvangen als zijne voorgangers. En moge het feit, dat die Haghe zelfs in deze omstandigheden nog een Jaarboek brengt, een aansporing zijn haar te blijven steunen. W. MOLL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 7