MET HET STADHOUDERLIJKE HOF 61 een negotiatie (leening) van duizend gulden, om Boas te zijn, die hij zoo- meer voor geheim schrijven Reigersman. bij Boas 100.000 gld Reigersman wenschte echter uit te schrijven in obligaties daardoor onafhankelijk van veel eer niet gunde. De Prins voelde echter het eerste plan en bracht dit in een van 18 Aug. 1768 ter kennisse van Dit werd dan ook gevolgd en opgenomen. Hier volgen de „Consideraties over de door den Thesaurier-Generaal Reigersman voorgeslagen Nego tiatie van 100.000 guldens”. „1. Dat het wahrscheinlijk is, dat in dit jaar door „alle uitgaven bij de casse met de ordinairen revenuen „niet sullen konnen werden voldaan en te kort sal „schieten, doch niet aangeweesen is, ook niet wel ge schieden kan, hoeveel sulx eigentlijk sal komen te „bedragen; ondertussen het seeker is, dat de grootste „depenses voor dit jaar gemaakt en betaalt en noch „geene besondere exra ordinaire uitgaven meer bekent „sijn en dat alsoo in cas minder als 100.000 gld mogt „te kort komen, als dan onnodige gelden souden ge- „negocieerd sijn, en in cas van meer, weer eene nieuwe „negociatie soude moeten geschieden. ,,2e. Dat de Tresaurier in 't voorjaar in deselve „meening de casse niet konnende gaande houden, met „overleg van den Raad en goetvinden van Sijn Hoog- „heijt met Boas heeft afgesprooken 100 tot 150 duizend „gld in gereedheijt te houden omme deselve successive „aan de casse voor te schieten egter daarvan tot hier- „toe maar 30,000 gld genohmen heeft en de overige „noch tot sijne dispositie staan. ,,3e. Dat den aankoop van Montfort noch bevoor- staat en in sulk geval alweer eene besondere negocia- „tie soude moeten geschieden, egter de velerhande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 76