IETS OVER TOBIAS BOAS EN ZIJNE RELATES 62 „negotiatien voor het credit seer nadeelig sijn. „4e. Dat bij kwadardige luiden daardoor allerhand .nadelige speculaties en reflecties soude konnen ge- „maakt worden, dat men alle groote depenses van „het vorige jaar tot hiertoe hadde können goetmaaken, „egter nu genecessiteerd was, sonder de minste schijn- „bare reeden als alleen tot de loopende uitgaven „publique negotiaties te doen en vooral tegenwoordig „bij aanwesenheit van S.K.H. de Hr. Prins Hendrik „van Pruissen. „5e. Dat het mijn onmogelik voorkomt, dat die „Negociatie geheim kan blijven, doordien 100 obligaties „gedrukt uitgegeven ende authorisaties daartoe ver- „leent moeten worden, en die saak door soo veele „hande gaat en sulx overal public moet worden tot „nadeel van het credit daarintegendeel met Boas alleen „sulx niet te vreesen. „Dat ik alsoo van meening ben, dat de negociatie „van 100.000 gld op den voorgeslagenen voet tegen woordig niet goet noch raatsaam is, maar daarmede „tot het aanstaande voorjahr moet werden aangestaan, „tot dat men eerst weet en met seekerheit opmaaken „kan, wat eigentlijk bij de depenses van dit jaar te „kort schieten en of den aankoop van Montfort tot „stand komen sal of niet. En dat in dat cas de nego- „ciatie daertoe soo veel hooger genohmen kan worden „als het te kort bij de Tresaurie sich sal komen te be dragen en dat ondertusschen de Tresaurier van Boas „successive met voorkennis van den Raad sooveel geld „kan nehmen als noodig weesen sal, en dat vervolgens „uit de te doenen negociatie alles aan den selven weer „kan gerestitueerd worden. Den onderscheid van inte rest is ook een bagatel en soo groot en nadeelig niet „als voorgegeven word, doordien het daarheen in 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 77