OFFICIEREN IN WERKELIJKEN DIENST IN 1843 71 boekhandelaars in den Haag te hebben gezonden, het den volgenden dag naar Rotterdam, Vlissingen en het Nieuwe Diep zoude doen en voor de „annonces” in de Haarlemmer en het Handelsblad zoude zorgen, begreep ik, dat die geheimzinnige brieven de brochure betroffen „Iets over de Nederlandsche Marine”. Zillesen had in 1836 op acht en twintig jarigen leeftijd wegens gezondheidsredenen op eigen verzoek den dienst verlaten met eervol ontslag en zich in Amster dam gevestigd Hij bleef zijne liefde voor de Marine behouden en had dan ook de banden met zijne oudere en jongere kameraden niet geslaakt. Naast zijne zaken hield hij zich met geestdrift bezig met de bevordering van de publieke belangen van land en gemeente. Zoo was hij bestuurslid geworden van de Amstel-Societeit. die na de onbeduidende wijziging der Grondwet in 1840 streefde naar eene herziening in ruimeren zin en daarvoor in hare vergaderingen door lezingen en voor drachten de belangstelling van hare leden trachtte op te wekken. Destijds was de Arnhemsche Courant de eenige liberale courant. Zij drong krachtig aan op eene Grondwetsherziening op liberaal-parlementaire basis en stelde hare kolommen open voor gelijkgezinde uitingen. De voorzitter van de Amstel-Societeit, die even vaardig met het woord als met de pen was, kon dus een welbekende bij de redactie zijn. Groot is de voorzorg van den schrijver der brochure om zijn naam geheim te houden; niet uit vrees, zooals hij meermalen schreef, moet die naam nimmer geweten worden, maar omdat „het geheim de beste hefboom is in deze zaak”. In dien tijd hield op de Maas voor Rotterdam een oorlogsvaartuig station, waarop, zooals mij uit latere correspondentie gebleken is, F. C. O. officier van admi-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 86