OFFICIEREN IN WERKELIJKEN DIENST IN 1843 73 reisverhalen van Jules Verne en thans de detective romans van Conan Doyle en diens navolgers. Als jonge mannen waren zij getuigen van de opstan den verwekkende vrijheidsbeweging in Amerika en in verschillende landen van Europaen waren zij vol enthousiasme voor de Grieken in hunne jarenlangen strijd om zich van de Turksche overheersching te be vrijden. Toen beleefden zij tevens de opkomst van de romantiek. Zij dweepten met Byron, Lamartine en Victor Hugo. Men moet niet zeggen, dat zij die niet verstonden, want al werd aan het leeren van eene vreemde taal alleen op de deftige, zoogenaamde Fran- sche school iets gedaan 1), met zeer vele jonge officieren was het anders gesteld, al waren zij maar autodi dacten. Toen ter tijde hadden wij nog een eskader in de Middellandsche Zee, waardoor men in veelvuldige aanraking kwam met de daar aanwezige Engelsche, Amerikaansche en Fransche eskaders. Vooral van de zijde der jongere officieren en adelborsten was die aanraking met hunne vreemde collega's van zeer vriendschappelijken aard en over en weer werden ont moetingen feestelijk gevierd. Later op de Schelde vormden zij ter verdrijving der eentonigheid clubs en vereenigingen, waarin zij ook in het Engelsch en Fransch voordrachten hielden en ver zen voordroegen. Zij onderhielden met elkander van boord naar boord eene drukke briefwisseling, welke zij voor hunne oefening nu eens in de eene dan in de andere vreemde taal voerden. Zoo was er een club van intieme vrienden, die zich naar een Engelsch voorbeeld Het onderwijs in schrijven was goed, want alle correspon dentie van dien tijd is in tegenstelling met tegenwoordig duidelijk leesbaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 88