OFFICIEREN IN WERKELIJKEN DIENST IN 1843 79 Het corps werd verdeeld in: lo. officieren van administra tie 1ste, 2de en 3de klasse; 2o. adjunct-administrateurs; 3o. klerken. zijne nauwkeurigheid geprezen Backer Dirks dien ongetwijfeld hebben medegedeeld. Ook zoude met het oog op de stemming in den Haag, al ware dan ook het voornemen om hem zijne demissie te bezorgen niet tot uitvoering gekomen, hem zijn dienst moeilijk en onaan genaam kunnen gemaakt zijn. Dit is echter niet het geval geweest. Het stoomschip Bromo, ingedeeld bij het excercitie- eskader onder bevel van Prins Hendrik, maakte in 1843 van den 3den Augustus tot den 14den October de reis naar de Middellandsche Zee en vertrok in Maart 1844 naar Oost-Indië, van waar het in Januari 1848 onder commando van den Kapitein-Luitenant ter Zee de Smit van den Broecke, (Minister van Marine van den 8sten Februari 1855 tot den Isten Augustus 1856) terugging naar het Vaderland om daar in den zomer in Hellevoetsluis binnen te vallen. Ook de bevordering tot hoogere rangen van den schrijver der bij hare verschijning zoo veel gerucht makende brochures is zonder stoornis doorgegaan. Met 1 Januari 1845 werd F. C. O. schrijver en victualie- meester der 3de klasse, zooals tot dien datum de titel was van de officieren van het corps der administra tie J. E. Kempe, geboren in 1807 te Amsterdam, [ridder van de Militaire Willemsorde, daartoe gelijk benoemd met Zillesen wegens krijgsbedrijven op de Schelde, drager van het Metalen Kruis en van de Citadel Medalje] bevorderd tot officier van admini stratie der 2de klasse en op den 16den Augustus 1851 tot officier der 1ste klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 94