SCHRIJVEN OVER MARINEZAKEN DOOR 82 hetzelfde jaar van de brochure waarmede hij zeer was ingenomen en opnieuw wenschte Kempe bij zich te hebben en met hem verlangde te spreken. In het daarop gevolgde onderhoud gaf Kempe de redenen op, waarom hij geen departementsambtenaar wilde wor den als: de wegens de door zijn leeftijd gevorderde hooge stortingen in het pensioen- en in het weduwen fonds, aanspraak op pensioen eerst op 65 jarigen leef tijd en vooral, dat hij misschien hoe voorzichtig is hij aangenaam bij hem zoude dienen, maar wellicht minder bij eenen eventueelen opvolger. Hoe zeer de Minister op zijne medewerking gesteld is, blijkt wel, dat hij hem in alles tegemoet komt. Kempe zal officier van administratie in het korps blijven, ge detacheerd aan het ministerie, om zonder bureau alleen ter zijner beschikking, en speciaal voor werkzaamheden door hem Minister opgedragen. Al dadelijk wilde de Minister hem met eene functie belasten, welke bij voortduring zijne plaatsing noodzakelijk zoude maken, namelijk met die van Inspecteur van uitrusting, levens middelen en kleeding. Hiertegen had Kempe niets in te brengen en hij nam gaarne het aanbod aan. De Minister toont zijne ingenomenheid met dit be sluit door bij een volgend bezoek hem de voordracht aan den Koning tot zijne benoeming te laten lezen, welke in zeer vereerende termen voor hem was opge maakt en vervolgens door hem te benoemen tot secre taris met adviseerende stem van de commissie bij be schikking van den Minister van Marine van den 14den Februari 1852 no. 57 bijeen geroepen ter beantwoor ding van eenige vraagpunten betrekkelijk het zeewe zen van den Staat. Van deze commissie was Prins Hendrik, een goed en reeds ervaren zeeman, voorzitter, de man die zich zóó

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 97