PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 115 theek om niet aan de stad af, weder onder voorwaarde dat zij de huur van het Mauritshuis betaalde.96) Toen echter de nood op het hoogst was, was ook de red ding nabij, want in den Volkerenslag bij Leipzig werd Napoleons macht gebroken en daagde Nederland’s ver lossing. De tweede Parijsche Vrede wijdde de gunstigste periode in voor de veel geplaagde instelling, thans zouden voor haar de gulden dagen aanbreken. Na oneindig gehaspel, kwam op 20 November 1815 een groot gedeelte der „sou venirs et trophées de l’injustice et de la rapine” zooals de Pruisische generaal Von Gagern zich kernachtig had uit gedrukt, in plechtigen optocht in Den Haag terug en kon den zij weder bij de, thans uit ongeveer 20.000 nummers bestaande verzameling worden gevoegd, die door de stad, als een erfdeel zijner Vaderen, aan den Souvereinen vorst was aangeboden. Toch werden door Frankrijk nog zeer belangrijke schatten behouden zooals: „la fortune les avait don nés”, en berusten nog 109 gegraveerde steenen en cameeën in het Louvre en evenzoo ging het met de handschriften. Hierover leze men de noot op blz. 645 der Werken van de Mij. van Ned. Letterkunde te Leiden 1870/71, waaruit blijkt dat enkele zeldzame werken ach tergebleven zijn en van andere boekwerken de fraaiste werden behouden en beschadigde of incomplete exempla ren werden teruggezonden. De Nationale Bibliotheek herkreeg den naam Konink lijke en werd met het fonds van 68.000 op 19 Januari 1814 staatseigendom. Tot directeur was bij Souverein be sluit van 28 November 1814 tijdelijk benoemd Mr. Lampsius; 1 Mei 1816 volgde een ander besluit waarbij werd bepaald dat de verzameling schilderijen en rariteiten zou worden afgescheiden van de bibliotheek en. elk afzon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 128