I TOELICHTENDE AANTEEKENINGEN. I 1 120 DE KUNSTVERZAMELINGEN VAN STADHOUDER ■I Cuyck Overste Wederholt 1 aan den president het huis de Bye. 4) Die Haghe 1914/5 p. 23. 5) 31 December 1679 in de Scheveningsche Kerk getrouwd. Zijn schoonvader was Philips Nicolaes graaf d’Haucourt, in 1650 ge huwd met Anna van Cuyck van Mierop. (Zie ook Die Haghe 1903 p. 354.) G) Zie: „Pertinente Notitie vant houden der dagelyksche Socie- en Dames haer konnen reguleren”, Limburg, boekdrukker in de Papestraat teyten, waernaer de Heeren verschenen bij Gilles van A° 1705. 7) H. Jaarboekje 1891. p. 95. 8) Op de „vrolyke maaltyt”, bij gelegenheid van een buurtfeest op het Buitenhof, verschenen o.m. „de gravinne van Lanjasko, hebbende by haer de marquis d’Aumale d’Haucourt” (21 Decem ber 1716). 9) Op 25 Maart 1750 maakt hij zijn testament ten behoeve zijner vier kinderen, t.w. Jhr. Jacques Jacob Paulus, kapitein, gedepu- tweegevecht gedood. Maart 1645 verhuurde de juwelier Lourens Ravens (Die Haghe 1914/5 p. 92) als lasthebber van en stalling voor 2 jaar voor 1800 J) 5e boek appt. 15451551 tsmitampt vant Hoff met de be- wooninge daertoe vergunt. Zie ook: 3e Witte Register 1579 p. 227. 2) Die Haghe 1913. p. 24. 3) Verschillende acten, onderscheidenlijk van 31 Januari 1641, 17 Februari 1642, 21 Februari 1646 en 4 Mei 1648 spreken van borgstellingen. Zijn broeder, de latere overste Johan David Weder holt, die ook meermalen daarin voorkomt, had, volgens den brief van 24 Augustus 1641 van Adriaan van der Myle aan Constantin Huygens, toen W. nog kapitein was, diens collega Floris Kuyl te Klundert in een Bij acte van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 133