PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 121 medebestuurders der Haagsche Teekenaca- 20 Aug. 1732 teerde van Friesland, gecommitteerde ter Generale Rekenkamer, gehuwd met Jacqueline Cornelie de Geer de Rynhuysen; Sophia Elisabeth, gehuwd met George Frederik baron thoe Scbwartzenberg en Hohelandsberg; Anna Charlotte en Susanne Civile, gehuwd met Jhr. Johan Adolf van Hardenbroek, weduwnaar van Susanna van Slingeland, die sedert 1748 het kasteel Hardenbroek, in het Utercht- sche bewoonde. In 1837 nam Gysbert Carel Duco, baron van Hardenbroek, den toenaam d’Aumale aan. 10) Zie Konst- en Letterbode 1798 p. 658 (17411828). 1748—1821. 12) 1750—1812. 12 a) Hoofdman en demie. Een zijner leerlingen was Jean George Teissier. 13) Hij decoreerde o.a. in 1789 de groote eetzaal in den nieuw gebouwden vleugel van het Stadhouderlijk kwartier met vijf schil derstukken, waarvoor hem in 1791 5000 werd toegelegd. In 1789 wordt hij vermeld als: „altans beroemt Konstschilder in Engeland en regent-honorair der Haagsche Teekenacademie”. Sedert 1787 woonde hij in Londen, schoonvader van Mr. W. Bilderdijk, diens echtgenoote Katharina Wilhelmina overleed te Haarlem op 53 jari gen leeftijd. Advertentie Opregte Haarlemsche Courant 20 April 1830. Navorscher 78e jaarg. p. 93. 141764—1835. 14 a) Van deze boekerij werd door Willem III, gedurende zijn studietijd te Leiden, ijverig gebruik gemaakt. Echter zijn de geraad pleegde 3 deelen van de „Nederlandsche Historiën" van van Meteren, waarin, volgens Smets, „mennichvuldige Annotatien soo „in margine als anders door Syn Hoocht Prins Frederick Hendrick „eygen handt (Ho. Loff. memorie) gestelt waeren", niet in de bibliotheek teruggekeerd. 15) Bij het tweede verdeelingstractaat van 20 Aug. 1732 waren verschillende eigendommen aan den Pruisischen Koning toege wezen. In 1718 waren echter de onderhandelingen afgebroken. 10Catalogue des livres de la Bibliothèque de S.A.S. Frédéric Henri, Prince d’Orange, etc. a la Haye 1749. Ce Catalogue se distribue chez P. van Cleef, libraire a la Haie, sur le Spuy. 17De 1000 vergoeding voor huishuur door Grovestins ge noten, was sedert 11 December 1761 ingehouden, omdat deze zich meer dan twee jaar lang in het buitenland ophield. ls) Gehuwd met Maria Rachel d'Amberbos, 6 Juni 1745 in de Scheveningsche Kerk. Hij overleed op 77 jarigen ouderdom, aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 134