122 DE KUNSTVERZAMELINGEN VAN STADHOUDER verval van krachten N. Kerk begraven. 19) Helaas was de vroegste Oranje-Nassauboekerij verloren ge gaan en hieronder ook de beroemde collectie hss. van Philips van Cleef, heer van Ravesteyn, in 1531 aan de Nassau's ten deel ge vallen, maar deze bibliotheek werd in 1567 door de Spanjaarden geconfisqueerd en verkocht. Bij de gerechtelijke indaging op 15 Jan. 1568 tegen prins Willem ingebracht, volgde op 24 Januari d.a.v. de afkondiging zijner verbanning, met verbeurdverklaring zijner goederen, welke aan het Hof van Nassau te Brussel werd aangeslagen. Daarna kwam in Mei en Juni de veiling zijner meubelen en schilderijen. 20) „Wedgwood had omstreeks 1780 aan alle Duitsche prinsen „en verdere voorname Hoven, kisten vol van zijne fabrieks- goederen gezonden, zonder dat er iets van besteld geworden was, „zig vast verzekerd houdende dat zij in den smaak zouden vallen.” N.A. Konst- en Letterbode 1796 p. 3. 21) Hij woonde op de tweede verdieping. Van zijn hand zijn o.a.: „Natuurkundige beschrijving eener uitmuntende verzameling van „zeldzame gediertens, bestaande in Oost- en Westindische vier voetige dieren, vogelen en slangen, welke leevend voorhanden „zijn geweest buiten den Haag op het Kleine Loo van Z.K.H. den „Prins van Oranje-Nassau,” met 34 afb. Amsterdam 1805 en „Algemeene Natuurkundige en historische beschrijving der zeld zame en verwonderingswaardigste schepselen, die gevonden wor- „den in de Kabinetverzameling en dergelijke van den heere Prince- „erfstadhouder met nauwkeurige afbeelding etc.” Op 20 Aug. 1767 verbleef hij nog op de buitenplaats Zandvliet bij Lisse. 22In de Korte Handleiding van R. P. van de Kasteele, vermeld Lr nr. 716 en in de idem van A. A. van de Kasteele onder en werd 16 Oct. 1788 le klasse in de onder nr. 751. 23Coll, graaf Frederik von Thoms (Leiden 7 April 1750): „Onuitgegeven afbeeldingen van eenige der voornaamste antieke „stukken, gesneeden steenen, marmere, metale beeldwerken en „zeldzame penningen van het Antieke Cabinet van Willem V, „voormaals behoord hebbende aan den graave von Thoms.” 24Hij was in Franeker geboren, alwaar zijn vader de philoloog Tiberius H. sedert 1717 professor in 't grieksch was, en in 1740 naar Leiden was geroepen als hoogleeraar in grieksch en geschiedenis. Frans was in 1747 voor de wiskunde als student aldaar inge schreven, doch niet gepromoveerd. Behalve de oude talen was hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 135