PRINS WILLEM V EN HARE LOTGEVALLEN 123 den Keurvorst van Brandenburg met Louise van Jan My tens voor 580 (helaas in Frank- „La Lettre sur sur 1'homme et 25Post was van zijn hand, het een aanval op een Fransch, Engelsch en Italiaansch machtig. In 1785 schrijft hij aan de Savante Adelheid Amalia von Schmettau, gehuwd met den russischen gezant in den Haag, prins Gallitzin, dat hij zich te oud voelde om ook nog Duitsch te leeren. Als commies bij den Raad van State had hij een gemakkelijk baantje, dat hem volop gelegen heid gaf om aan zijn liefhebberijen toe te geven. Zijn uit 62 steenen bestaande gemmenverzameling door Goethe gememoreerd neemt thans nog een voorname plaats in het Koninklijk Penning kabinet in. (Notice sur le cabinet des médailles et des pierres gravées de S. M. le Roy des Pays-Bas. Zie Goethe's werken, uit gave Hempel DLXXVIII p. 447.) Zijn voornaamste werken zijn „Lettres sur une pierre antique”, la sculpture”, „Lettre sur les désirs” en „Lettre ses rapports”, de laatste in philosofischen trant, ook schilder; het Mauritshuis werd in 1922 verrijkt met twee schilderijen van zijn hand, het eene stelt voor een ruiter gevecht, het andere een aanval op een legertransport, beiden ge merkt P. Post 1631. 20Morren. Het Huis Honselaarsdijk p. 74. 29 a) Misschien de compensatie voor de juweelen der Oranjes, welke, na het overlijden van de Prinses Royale op Whitehall (23 Dec. 1660) de Koningin-Moeder van Engeland zich had toe geëigend. Hoewel in Juni 1663 voor ruim 120.000 aan preciosa van de executeuren werd overgenomen, bleef er nog genoeg achter. 27O.a. de Nieuwe Kerk met praalgraf te Delft van G. Hoeck- geest, voor 300. Het huwelijk van Henriette van Oranje rijk achtergebleven). 2S) Het kaarslicht van G. Schalcken voor 810. Ruitergevecht van Ph. Wouwerman voor 4575. 29Italiaansche haven van J. Lingelbach voor 600. Abrahams Offerhande van L. da Vinei voor 3050. 30) Adam en Eva van P. P. Rubens, het landschap is van den fluweelen Brueghel, voor 7350. Dood wild van Jan Weenix voor 670. Zie ook Leidsch Jaar boekje 1908 p. 174. 31) Zie: Schilderkroon van den Heere Gerrit Braamcamp, in de nagelaten Gedigten van Dirk Smits I blz. 219 vv. 32) Gesticht door Albertina Agnes, dochter van Frederik Hen drik, gehuwd met den Frieschen Stadhouder Willem Frederik in 1652.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 136