DE KUNSTVERZAMELINGEN ENZ. 134 van Wetenschap, 80Dit voorschrift was niet nieuw; reeds in 1653 gaven de Staten geen octrooi voor de uitgave van eenig werk, tenzij onder voorwaarde, dat een „gebonden” exemplaar aan de Leidsche Uni versiteitsbibliotheek werd geschonken. Pas in 1679 werd hieraan strenger de hand gehouden en in 1728 werd het besluit nog eens extra afgekondigd. 91Onderbibliothecaris, overleden 1813. 92) Geb. 1 November 1753, overleden 19 Augustus 1815; bekend is zijn Vergelijking der Gemeenebesten door Hugo de Groot. Zie ook Die Haghe 1924, blz. 363 vv. 93Die Haghe 1925/27, p. 188. 94) Noot 63. 95) Ook wel genaamd „de Marschalksstaf Letteren en Kunsten. 96Het proces-verbaal van 18 Maart 1812 in zake de inbezit- name van openbare gebouwen, vermeldt: „Mr. Flament, bibliothé- „caire nous (A. Noordendorp en J. A. Twent) a observe que la „Bibliothèque avoit été donnée gratuitement a la ville par Sa „Majesté l’Empereur au mois d'Octobre dernier au moyen de „quoi c’étoit a celle-ci a en payer la location”. 97Geb. 1793 overl. 1853; in 1831 opvolger van den rijksarchi- varis Mr. Hendrik van Wyn. Van 18271841 tevens redacteur van de 's-Gravenhaagsche Courant. 9S) Voor een en ander zij verder verwezen naar het artikel van Dr. W. P. C. Knuttel. De Koninklijke Bibliotheek in Die Haghe 1905. H. Jaarboekje 1896, p. 250 vv. 100Het hedendaagsche Koninklijk Kabinet van Munten, Pen ningen en gesneden Steenen is nog steeds ondergebracht in het gebouw, alwaar een keurige, rijke en uitnemend verzorgde ver zameling te vinden is. Zie ook H. Jaarboekje 1894, p. 190 vv. 101Zooals o.a. te Parijs bestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 147