IN MEMORIAM M. MOUTON DOOR Dr. H. E. VAN GELDER. Den 3en Juli van dit jaar heeft „die Haghe” een warmgevoelend vriend verloren en ons Jaarboek iemand, die met zijn historie nauwer is verbonden geweest dan eenig ander lid onzer Vereeniging; het is een plicht van dankbaarheid, dien ik gaarne vervul, hier een enkel woord aan de nagedachtenis van M. Mouton te wijden. Toen in 1892 het door den heer Servaas van Rooyen in 1889 gestichte Haagsche Jaarboekje overgenomen werd door de Vereeniging „die Haghe” en als haar orgaan verscheen, trad als nieuwe uitgever en drukker M. Mouton op, tevens als medewerker, door, zij het onder pseudo niem, een artikeltje te wijden aan het Gemeente Museum en aan de nagedachtenis van den kort te voren overleden schilder Artz. Mouton heeft die soort medewerking niet herhaald, maar hij is de uitgever en drukker gebleven, veertig jaar lang; moge het al zijn, dat in de laatste jaren, toen hij de dagelijksche leiding van zijn tot rijke ontwikkeling ge komen vennootschap aan anderen had overgedragen, de band minder nauw was, zijn belangstelling bleef toch even groot als ooit. De redacteuren gedurende al die jaren hebben aan die belangstelling veel te danken en de Vereeniging daardoor niet minder. Niet alleen, omdat de groote zorg voor een keurige wijze van drukken en uit-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 15