VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT” 148 tijdroovend, ook vervelend of saai zou zijn, vergist zich ten eenenmale. Het is integendeel een alleranimeerendst werk, waarbij ik (dat moet ik tot mijn schande bekennen) menigmaal mijn opdracht bijna vergat, omdat er in al die vergeelde pagina’s een schat van interessante bijzonder heden is te vinden van allerlei buitenlandsche, binnen- landsche en Haagsche gebeurtenissen, welke nog slechts vaag in onze herinnering leven. Zoo zag ik als in een film het belangrijkste gebeuren van de laatste vijftig jaar langs me gaan: de uitbreidingen der stad, de ontwikkeling der politieke partijen, schok kende drama’s hier en elders. Maartusschen al die verleidelijke geschiedenis-pagina’s door kon ik toch ook een duidelijk beeld krijgen van de merkwaardige uitbrei ding der „Haagsche Courant”, welke van een klein cou rantje tot een machtig dagblad met een oplaag van vèr over de zeventig duizend per dag uitgroeide. Het was op den 7en April 1883, dat het eerste nummer van de „Haagsche Courant” verscheen. Dit eerste num mer, ik moet er dat dadelijk bij vertellen, was gedateerd 9 April, zooals vele dagbladen zulks vroeger plachten te doen. De verklaring van deze dateering op den dag na uitgifte is te vinden in het feit, dat de dagbladen in die jaren gewoonlijk zóó laat bezorgd werden, dat men practisch in vele gevallen de courant eerst den volgenden dag kon lezen. Om die reden meenden de uitgevers er goed aan te doen, ook al ter wille van de actualiteit, den datum een dagje te verschuiven. Het eerste nummer van de „Haagsche Courant”, dat op 7 April 1883 als nieuweling in de rij der toenmalige Haagsche dagbladen de wereld werd ingezonden, was de vrucht van nauwkeurige overwegingen van den jongen uitgever Albert Sijthoff. Deze, de zoon van den over bekenden Leidschen uitgever A. W. Sijthoff, had in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 162