VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT” 151 capaciteit van 50.000 exemplaren per uur, welke 50 jaar later den arbeid van deze snelpersen zouden voortzetten, maakt immers die „nieuwe groote persen” van 1883 tot hopelooze antiquiteiten. In het raam van hun tijd waren zij echter een teeken van den krachtigen vooruitgang, die zich later telkens en telkens weer zou herhalen in de geschiedenis van de „Haagsche Courant”. Het is hier wellicht al de gelegenheid, om vast te leggen, dat de geest, waarin de redactie van de „Haagsche Cou rant” gevoerd moest worden, van den beginne af door den jongen Albert Sijthoff nauwkeurig was aangegeven en dat hij in latere jaren steeds zijn hoofdredacteuren en medewerkers wist te doordringen van de noodzakelijk heid, om van die eenmaal ingeslagen richting, welke hij de eenig goede oordeelde, niet af te wijken. Een nieuwsblad, met uiterst actueelen en geperfectionneerden inhoud, niet gebonden aan partijpolitiek, wilde hij den Hagenaars geven, zonder dat het blad nochtans meeningloos was, waar het vraagstukken gold van algemeen, locaal of lan delijk belang. Dat algemeene belang vooral, alsmede het steunen van orde en gezag, was het richtsnoer en moest het richtsnoer blijven. Hoe ook de omstandigheden in die latere vijftig jaar zich veranderden, aan dit principe heeft de uitgever en later de zoon-uitgever tot op den huidigen dag vastgehouden. Het was na de eerste vergrooting van de capaciteit der drukmachines met het toenemen der abonné's crescendo blijven gaan en Albert Sijthoff begon reeds spoedig in te zien, dat het voor hem noodzakelijk werd, een eigen druk kerij te stichten. Tot dusver was namelijk de „Haagsche Courant” in „loondruk” gegeven bij de Zuidhollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, gevestigd in het pand Wagenstraat 70. De belangen van deze drukkerij, waar men zelf nog volop ander werk had, kwamen al te spoedig

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 165