VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT" 157 der telkens ruim bureau, waar het op haar bedrijf dienstbaar maakte. De radiotelegrafie werd al zeer spoedig, nadat de practische bruikbaarheid was aan getoond, bij haar toegepast. Tijdens den grooten oorlog was men er zelfs reeds zoover in geperfectionneerd, dat alle communiqué’s der Fransche en Duitsche legers wer den opgenomen en nog denzelfden dag gepubliceerd, dus vóór de ochtendbladen van den volgenden dag. In den oorlog tusschen de Balkanstaten zond de „Haag- sche Courant” een eigen correspondent naar de slagvelden. Het verhaal over de andere uitbreidingen moet eentonig worden. Het is niet doenlijk om al de kleinere verbeterin gen en interne veranderingen op den voet te volgen, welke in deze veel bewogen jaren van uitbreiding zonder einde, plaats vonden. Vermelden we slechts de vestiging van een bijkantoor te Scheveningen, terwijl ook dringend de be hoefte werd gevoeld aan meerdere expansie in de Wagen straat. Wagenstraat 26 was absoluut te klein geworden. Er was geen vierkante meter ongebruikt gelaten en het was een uitkomst toen het nevenliggende huis no. 28 kon worden aangekocht. Het publiek kreeg daar een z’n gemak de advertenties kon opstellen. Een eigenaardige bijzonderheid bij een elkaar opvolgende vergrootingen der rotatiemachine- capaciteit mag ik hier toch niet onvermeld laten. Het was in 1900, dat de „Haagsche Courant” voor haar nieuw te monteeren machines aan de firma Siemens en Halske (welke toen de concessionaris was voor de electriciteits- voorziening in Den Haag) de vraag deed of zij kon reke nen op een veel vergroote hoeveelheid dagelijksche elec- trischen stroom. De verlangde hoeveelheid stroom was echter veel te groot en zonder risico voor de andere stedelijke gebrui kers was de firma Siemens en Halske daartoe niet in staat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 174