VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT" 160 reden. Want het geldt hier: hulde te brengen aan den leider van onzen redactie-staf. den man, wiens naam hierboven prijkt. Vijf-en-twintig jaren! Hoe véél is er in dien tijd ver anderd, ook bij de „Haagsche Courant", die voortdurend in bloei is toegenomen, gegroeid is van een bescheiden blad tot het uitgebreide en alom verspreide orgaan van thans! De heer Doorman heeft dien bloei en dien groei mee gemaakt, doch niet meegemaakt alleen, maar er óók zeer veel toe bijgedragen, door zijn onverpoosden arbeid, zijn helderen blik op menschen en toestanden, zijn uitgebreide kennis en zijn journalistieke talenten. Of de heer Doorman er in geslaagd is, die zware taak met succes het hoofd te bieden? Wij behoeven die vraag waarlijk niet te beantwoorden. De snelle en voortdurende groei van de courant, de hand over hand toenemende populariteit van ons blad, de als een bergstroom aan zwellende toevloed van abonné’s en adverteerders dat alles is beter antwoord dan wij zouden kunnen geven. Welk een massa werk is in deze vijf en twintig jaren uit de pen van onzen hoofdredacteur gevloeid! Indien men de couranten, in die jaren door hem en onder zijn leiding samengesteld, op elkander stapelde, dan zou men een inderdaad eerbiedwekkend monument verkrijgen, sprekende van een zeer vruchtbare kwart-eeuw jour nalistiek! Reeds de wekelijksche hoofdartikels over veler lei onderwerpen van plaatselijk of algemeen belang vor men een hoeveelheid arbeid, waarvoor wij, jongeren in 't vak, den hoed afnemen. En door den inhoud én door den keurigen vorm, behooren deze artikels ongetwijfeld tot den besten journalistieken arbeid in ons land. Vooral op 't terrein van Gemeentezaken is onze hoofd redacteur thuis als weinigen en menig goed advies, dege-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 177