i IN MEMORIAM M. MOUTON 7 van achting en waardeering, van vriendschap in menig geval, om zich te scheppen, welke zijn heengaan in menigen kring deed betreuren. Menige kring; want Mouton heeft een werkzaam leven gehad, niet slechts met het tot bloei brengen van zijn be- drijf-zelf, maar ook met het deelnemen aan al den maat- schappelijken arbeid, die van hem werd gevraagd. Ik denk in de eerste plaats aan zijn lidmaatschap van het Dage- lijksch Bestuur van den Raad van Arbeid hier ter stede, ook aan zijn voorzitterschap van het Bestuur van het Panorama Mesdag; voorts had hij zitting in tal van com missies en besturen, waar zijn bezadigd, weloverwogen en kundig oordeel werd geapprecieerd; zijn werkzaamheid voor tentoonstellingen1en andere gelegenheden, waarbij het er om te doen was aan te toonen hoezeer typographic en boekverzorging in ons land vooraanstaan, was onver moeid. Met een zekeren trots vertoonde hij zijn oude uit gaven, die bewezen, dat hij onder de eersten was ten onzent, die over de regelen voor een goed uitgevoerd boek hadden nagedacht en dat hij er het zijne toe had bijge bracht om ons op dit gebied iets te doen bereiken. Met bijzonder genoegen sprak hij van zijn samenwer king met en vriendschap voor kunstenaars. Door zijn eerste huwelijk met den kring van Mesdag verwant, had hij zijn jonge jaren doorgebracht in groote bewondering voor de Haagsche school en van verschillende harer mees ters bezat hij mooi werk. Dat de eerste editie van Van Eeden’s „Kleine Johan nes" zijn uitgeversnaam droeg, dat Bauer’s etsen en die van Witsen bij hem zijn gedrukt, dat hij aan bekende prachtwerken aandeel had, dat alles herinnerde hij zich 1) In Brussel 1910 als Jurylid; in Leipzig 1914 als Voorzitter der Nederlandsche Commissie; in den Haag en Amsterdam, 1920 voor Joan Blaeu, eveneens als Voorzitter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 17