VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT" 164 van 23 Juni 1927 schreef o.m. de „Haagsche Courant” was, de man, die van de oprich ting af met scherpen blik en nooit verzwakte energie de „Haagsche Courant” had groot gemaakt, wist, dat hij zijn monument in goede handen achterliet. Hoe groot moet voor hem de slag geweest zijn, toen hij nog maar kort na de overgave van het commando aan zijn zoons, een dier zoons, H. C. Sijthoff, door plotselingen dood moest ver liezen! Groot was de algemeene deelneming bij het overlijden van den jongsten directeur. Het zou geheel en al een jaar van groote droefenis worden voor de „Haagsche Cou rant”. Slechts enkele maanden na zijn zoon stierf de stichter A. Sijthoff. Wie hem gekend hebben in zijn levenswerk, dat hem zoo lief was, kunnen beseffen hoe groot het verlies voor de „Haagsche Courant” was. De „Haagsche Courant” over haar stichter: „A. Sijthoff, die den lien October 1853 te Leiden ge boren werd, was de oprichter van ons blad, dat hij tot grooten bloei heeft gebracht, dank zij zijn buitengewone zaken- en menschenkennis, zijn groote gaven als leider en zijn ongeëvenaarde werkkracht. Van deze werkkracht kunnen vooral zij getuigen, die de opkomst van de courant hebben meegemaakt of althans aan de onderneming hebben medegewerkt in de jaren, toen de heer A. Sijthoff nog persoonlijk de leiding in handen had. Vóór alle anderen was hij steeds aanwezig; als allen reeds hun welverdiende rust genoten, wijdde hij nog steeds zijn krachten en gaven aan het bedrijf, dat zijn volle liefde had en deze tot het laatste oogenblik heeft behouden. De courant is zijn levenswerk; aan haar heeft hij zich geheel gegeven en hij mocht de voldoening smaken, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 182