VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT" 165 ijveren met goeden uitslag wer- zijn rustelooos werken en den bekroond. Niet dan noode ging hij bij het klimmen der jaren ertoe over, zich uit de dagelijksche leiding terug te trekken en deze over te laten aan zijn beide zoons, de heeren A. W. en H. C. Sijthoff. Maar ook daarna verflauwde geen oogenblik zijn liefdevolle belangstelling voor de door hem gestichte onderneming en tot op den laatsten dag vóór zijn plotselingen dood kon men hem herhaaldelijk in het ge bouw der Courant aantreffen, waar zijn zaakkundige adviezen op hoogen prijs gesteld werden. In April 1923 heeft het gezamenlijk personeel van de „Haagsche Courant” den stichter gehuldigd ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan van zijn levenswerk. Een gedenksteen boven de trap in het toen sinds kort betrok ken nieuwe gebouw aan de Wagenstraat, welke steen het welgelijkend portret van den heer Sijthoff en relief ver toont, is een blijvende herinnering aan deze hulde. Bij die gelegenheid reeds is in warme bewoordingen getuigd van de liefde van den stichter voor zijn werk, van zijn groote energie en voorbeeldige werkkracht, waardoor hij de Haagsche Courant” heeft gemaakt tot hetgeen dit blad geworden is. De ontsteltenis over dit zóó plotselinge verscheiden en de smart over dit groote verlies moge eenigszins verzacht worden door de wetenschap, dat het een welbesteed, arbeidzaam en met succes bekroond leven is, dat thans op hoogen leeftijd werd afgebroken.” Thans rustte de taak op de schouders van zijn eenig overgebleven zoon, A. W\ Sijthoff, die zich door het dubbele verlies in zoo korten tijd wel voor een heel moei lijke opgave geplaatst zag. Die taak bleek niet te zwaar voor hem. Onvermoeid en met dezelfde energie van den stichter werd het bedrijf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 183