VIJFTIG JAAR „HAAGSCHE COURANT” 166 ver- het Den ons het voortgezet. Grootsche plannen voor den bouw van een hoekvleugel werden ontworpen, de nieuwste machines besteld en als kroon op het werk van vijftig jaar besloot A. W. Sijthoff op het nieuwste gebouw der „Haagsche Courant” een Zeiss-planetarium te doen bouwen. Daar mee schonk hij Den Haag een cultuurmonument van on schatbare waarde, dat straks na de opening de bewonde ring van heel Nederland zal trekken. Vijftig jaar verschijnt de „Haagsche Courant" in de residentie en in die vijftig jaar heeft zij een populariteit verworven als bijna geen ander plaatselijk blad in den lande. Mag ik deze korte historische schets, die geenszins aan spraak maakt op volledigheid, besluiten met hetgeen in een hoofdartikel ter herdenking van het 50-jarig bestaan werd gezegd? „Een blad als het onze, dat zóóvelen in allerlei kring bereikt, heeft een belangrijke cultureele taak te vervullen: inlichtend, voorlichtend, stuwend, waarschuwend en strijdend te dienen hetgeen goed, waar, nuttig, schoon, rechtvaardig is. Maar het kan deze ideëele roeping alleen dan vervullen, als het staat op een reëelen, zakelijken grondslag, waardoor het in breede kringen kan blijven doordringen om er in smakelijken vorm te brengen al wat men er aan nieuws en wetenswaardigs, ontwikkelends en verstrooiends verlangt. Mogen wij dus met groote tevredenheid terugzien op de gestadige ontwikkeling van ons blad, daarnaast vult ons groote erkentelijkheid. Erkentelijkheid voor vertrouwen, dat in het bijzonder de burgerij van Haag en omgeving gedurende deze geheele periode blad zoo gul heeft geschonken. Erkentelijkheid voor verheugende feit, dat de „Haagsche Courant" de tweede halve eeuw van haar bestaan mag ingaan als een bloeiend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 184