DOOR H. CH. G. J. VAN DER MANDERE INTERNATIONALE FIGUREN IN HAAGSCHE OMGEVING Het is op den dag af veertig jaren geleden, dat op 12 September 1893 het zoogenaamde „werk van Den Haag” werd geschapen. lets van de oude internationale, diplomatieke en politieke glorie, die Den Haag, de resi dentie van de stadhouders en de Staten-Generaal der zoo machtige Republiek der Vereenigde Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw had omgeven, keerde op dien dag terug. In zeer bescheiden vorm, want de inter nationale bijeenkomst, die op het punt stond bij monde van den toenmaligen Minister van Buitenlandsche Zaken Mr. G. van Tienhoven te worden geopend, was de Con ferentie voor internationaal privaatrecht, welke toen nog niet kon weten, dat zij de eerste zou worden van een reeks, die nog immer voortduurt. Er was weinig uiterlijke be langstelling voor deze Conferentie; noch de pers noch het publiek spraken veel ervan, hetgeen ook moeilijk anders kon, gezien het vrij technisch-juridisch karakter der te behandelen zaken en der gevoerde beraadslagingen, en de geringe mate van rijpheid, die in die dagen de openbare meening voor internationale aangelegenheden had. Niettemin was het, ook uit ander dan zuiver juridisch oogpunt, een belangrijke Conferentie, belangrijk niet slechts voor de gemeenschap der Staren, maar voor elk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 186