INTERNATIONALE FIGUREN 169 het op zichzelf. Men heeft zich destijds weinig rekenschap gegeven en men geeft zich ook nu nog weinig rekenschap van wat het internationaal privaatrecht is. Groot is de rechtsverscheidenheid in de vele Staten, vooral van de oude wereld, omdat het recht in deze Staten is gegrond vest op geschiedenis, behoeften, tradities en volkskarakter, die zoo oneindig ver uit elkander liggen. Alle beschaafde Staten hebben zoodoende eigen privaatrecht; personen recht, dat over huwelijk en huwelijksrechten handelt; zakenrecht, verbintenissenrecht, burgerlijk bewijsrecht en procesrecht. Dat was niet zoo erg zoolang, eigenlijk tot aan het begin der negentiende eeuw, de menschen groo- tendeels leefden in nationale groepen. Maar thans leven de menschen door elkander heen; zij reizen door vreemde landen of wonen er als ingezetenen; zij handelen, be vrachten en vervrachten; zij bezitten eigendommen; zij kunnen aanspraken doen gelden op nalatenschappen van over de grenzen; sterker nog, ze sluiten huwelijken, onge acht de grenzen. Waar de rechtseenheid of het wereld- recht, gesteld zelfs dit ware wenschelijk, in een oneindig ver verschiet ligt, heeft het internationaal privaatrecht ten doel om te voorzien in de tal van behoeften, die de collisie van deze rechtsregelen, en ook van rechtsmacht, vanzelf met zich brengt. Daarmede is ter eerste Confe rentie voor internationaal privaatrecht begonnen; die arbeid is ter tweede conferentie, in 1894 gehouden, voort gezet; in 1900, ter derde conferentie, op velerlei wijzen uitgebreid, en ter vierde conferentie, die in 1904 samen kwam, besloten met een herziening niet slechts van voorafgaande, maar met een reeks regelingen, die gerui- men tijd, voordat de oorlog uitbrak, geldend internationaal recht vormden. Dat Nederland een zoo belangrijke bijdrage heeft kun nen leveren in deze richting; dat Den Haag daardoor uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 187