IN HAAGSCHE OMGEVING 171 zonden, die de figuren van een Hammerskjöld en een Beich- mann onder de aandacht brachten. Volstonden de overige landen met te delegeeren hun gezanten te ’s-Gravenhage, bijgestaan hetzij door juridische technici, hetzij door legatieraden of legatie-secretarissen Nederland zelf heeft van den aanvang af met juristen van beteekenis ter conferentie geschitterd. Nevens Asser was er in den loop der vier keeren Mr. E. N. Rahusen; in de beide eerste jaren nam de heer Beelaerts van Blokland met Mr. P. R. Feith een plaats in de delegatie in, terwijl uit de latere jaren dagteekent het optreden van Mr. Th. Heemskerk, Mr. B. Ort en Jhr. Mr. J. J. Rochussen. Als gebruikelijk werd het secretariaat der conferenties in den aanvang geheel, en later grootendeels door Nederlanders bezet, en bij het lezen van de namen der secretarissen treft het, dat het meerendeel hunner in internationale richting verder Nederland heeft gediend. Wie zich waagt aan de bestu- deering van de uitvoerige acten van deze achtereenvol gende conferenties, welke op de gebruikelijke wijze en in het gebruikelijke formaat door het Ministerie van Buiten- landsche Zaken zijn uitgegeven, wordt mede getroffen door de omvangrijke beschouwingen, die aan de behan delde stof tot in onderdeelen is gewijd. Maar het zijn vooral de figuren van een Renault en een Martens, die onze aandacht trekken, want beiden zijn wellicht ter gelegenheid van deze conferenties voor internationaal privaatrecht voor het eerst naar Den Haag gekomen, maar het was voor beiden de eerste van een reeks belangrijke bezoeken. Louis Renault, in 1843 ge boren, op ruim 80-jarigen leeftijd gestorven, heeft geheel zijn leven aan den dienst van het recht gewijd. Geruimen tijd heeft hij tot de professoren der rechterlijke faculteit te Parijs behoord, tegelijk dat hij verbonden was aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Vooral ter con-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 189