I I I 174 INTERNATIONALE FIGUREN stone, in 1889 opgericht, maar leefde reeds in 1870 in de gedachten van vooraanstaande Parlementsleden. Vooral in den aanvangstijd van haar bestaan heeft de Interparle mentaire Unie onmiskenbaren invloed ontwikkeld, voor namelijk tengevolge van het feit, dat haar leden uitsluitend bestonden uit leden of oud-leden van de Volksvertegen woordiging in de verschillende landen. Tot de deelnemers aan de Haagsche Conferentie behoorde de fine fleur van de toenmalige vooraanstaande pacifisten. Onder hen viel op de figuur van den jongen Stanhope, den lateren Lord Weardale, die op bepaalde oogenblikken meer van zich heeft doen verwachten dan hij tenslotte heeft gegeven. Ook de bekende Belgische staatsman Beernaert, zijn land genoot Lafontaine, de Fransche pacifist Frédéric Passy en tal van anderen. Reeds eenige jaren hield de Interparle mentaire Unie zich bezig met de mogelijkheid van de stichting van een permanent scheidsrechtelijk hof, waar van de grondslagen in deze zitting door Stanhope werden ontwikkeld. Toen werd van Duitsche zijde, bij monde van den Rijksdagafgevaardigde Dr. Max Hirsch verklaard, dat zeker Duitschland nooit een dergelijk voorstel zou in overweging nemen; hij kon zich niet voorstellen, dat Caprivi, de toenmalige Rijkskanselier, dit zou aanvaarden. Stond reeds dadelijk een veteraan in de pacifistische beweging als Houzeau de Lehaye op om het woord „be spottelijk”, door den Duitschen collega gebruikt, terug te wijzen, nog immer blijft in herinnering het optreden van Passy. Er is geen groote verbetering, niets nieuws tot standgekomen, zoo zeide deze, waarvan aanvankelijk niet werd gezegd, dat het „nooit” zou kunnen gebeuren. Dat bijv. Parlementsleden uit alle landen zouden samenkomen om over den wereldvrede te beraadslagen, dat zij dit in de vergaderzaal van den Senaat van een monarchistischen Staat doen; wie zou voor vijf jaren op de vraag,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 192