IN HAAGSCHE OMGEVING 175 wanneer zich dit zou voordoen, niet geantwoord hebben: „nooit”. Passy’s profetie is in vervulling gegaan, al was hij een der weinige op den voorgrond tredende pacifisti sche figuren van dien tijd, die tengevolge van een oog operatie en grooten ouderdom, vijf jaren later niet kon tegenwoordig zijn om dit feit te beleven. Reeds toen werd de jaarlijksche Interparlementaire conferentie als een bij eenkomst van meer dan voorbijgaande beteekenis be schouwd. Bertha von Suttner, die aanwezig was en die aan het gebruikelijke slotdiner de eereplaats had tusschen Minister van Houten en President Rahusen, vertelt van het schitterend vuurwerk, dat te Scheveningen werd afge stoken en waarvan de slotapotheose bestond uit een in vurige letters stralend: Vive la Paix. Met de leden van de .conferentie was zij aanwezig op den avond in de Tent, dien de Haagsche Gemeente aan het internationaal gezel schap aanbood! De samenkomst van 1894 heeft, maar dit slechts toe valligerwijze, behoord tot de voorloopers van 1899. Nog schijnt niet volledig licht over de wijze waarop men van Russische zijde ertoe is gekomen om aan Den Haag als zetel van de eerste Vredesconferentie te denken. Maar wel staat vast, dat België voor die eer heeft bedankt; een der weinige onjuiste inzichten, die Leopold II heeft getoond. En wel staat vast, dat aanvankelijk het enthousiasme van de Nederlandsche regeering voor deze onderscheiding niet overmatig groot was, omdat men voorvoelde en voor zag de moeilijkheden, die in zoo ruime mate aan de orga nisatie van de Vredesconferentie zouden voorafgaan. Neen, wanneer men zich in de gedachten van dien tijd terugdenkt, kan men met zekerheid vaststellen, dat in de dagen, aan den 18 Mei 1899 voorafgaande, toen de ver schillende delegaties zich opmaakten naar Den Haag, noch de residentie, noch in het verder Nederland met meer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 193