INTERNATIONALE FIGUREN 176 dan voorbijgaande belangstelling aan de aanstaande con ferentie werd gedacht. Echter, zij mocht zich, dank zij de afgeslotenheid, waarin het Huis ten Bosch werd gehou den, in een zeer beperkten kring afspelen zij trok een bij uitstek aanzienlijk en veelzijdig gezelschap naar Den Haag, dat een dergelijk diplomatiek bewegen en gebeuren sedert meer dan een eeuw niet had aanschouwd. De hotels, de voornaamste als de Vieux Doelen en des Indes voor aan, waren overvol, maar ook in andere hotels ontbrak het niet aan gasten, die zich een maand na de opening, toen het Scheveningsche seizoen aanving, voor het groot ste deel daarheen verplaatsten. Het was de tijd, dat een auto nog als een „rijtuig zonder paard” werd aangeduid, en voor het practisch vervoer geen waarde had. Het waren rijtuigen, waarvan de koetsiers en palfreniers met veelkleurige livreien waren getooid, die het veelvuldig contact tusschen de gedelegeerden onderhielden. Minister de Beaufort was eere-voorzitter der Conferentie en hield als zoodanig eens per week ontvangavond in zijn ruime woning aan de Javastraat, waar thans de Gemeenteraad vergadert. Maar bijkans dagelijks wisselden de groote en kleine feesten af, die hun slot vonden in het schitterend avondfeest, dat de Russische President de Staal in de Vieux Doelen, waar hij logeerde, aanbood. Als Bertha von Suttner van deze feesten verhaalt, zet zij de nuchterheid ook in zooverre terzijde, dat zij vertelt, dat er van een „reine du bal” bij al deze feesten geen sprake was, doch dat de voornaamste gedelegeerden, de oude heeren, die een groot deel der beraadslagingen leid den, de kopstukken waren, waarnaar aller belangstelling uitging. Er waren er inderdaad, die een lang leven in den dienst van de diplomatie achter den rug hadden. Daar was Prins Münster, geruimen tijd ambassadeur van Duitschland op den moeilijken post te Parijs, die op dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 194