INTERNATIONALE FIGUREN 178 Vredesconferentie heeft behoord, maar die niets, dan ook letterlijk niets heeft nagelaten om de Duitsche regeering ertoe te bewegen medewerking te verleenen aan de tot standkoming van een algemeen verdrag van arbitrage en van het eerste Permanente Hof! Ja, het waren wel vogels van diverse pluimage,die te’s-Gravenhage aanwezig waren. Intusschen, het mochten diplomaten zijn, vergrijsd in den dienst, zij zouden op zichzelf weinig van de techniek der Conferentie hebben terecht gebracht. De heer van Karnebeek, de vader van den tegenwoordigen Commis saris der Koningin in Zuid-Holland, die de Nederland- sche delegatie ter eerste Vredesconferentie presideerde, heeft van zijn ervaringen verhaald in een interview, in 1924 door hem verleend ter gelegenheid van het feit, dat de 25-jarige herdenking van de Vredesconferentie plaats had. Hij gewaagde niet slechts van de rustige atmosfeer, waarin, dank zij de afgeslotenheid van het Huis ten Bosch kon worden gewerkt, maar ook van de moeilijkheden, die de diplomaten ondervonden bij de hen opgelegde taak. Waren ter conferentie niet tal van parlementsleden uit verschillende landen aanwezig ge weest, de heer van Karnebeek betwijfelde of de zaak zou zijn geloopen zooals geschiedde. En de Russische ge delegeerde Raffalovitch gaf den grootsten lof aan den Franschen eerste gedelegeerde, den later ook hier te lande zoo bekenden Léon Bourgois. Al had Léon Bour- gois toen reeds meer dan één Ministerschap achter den rug, ook dat, hetwelk hem tot vervolging van de Pana- misten heeft gedwongen, en al was hij reeds Minister- President geweest, toen hij te 's-Gravenhage verscheen was hij het jongste delegatiehoofd, de eenige delegatie- president, die nog nauwelijks grijze haren vertoonde. Léon Bourgeois was niet slechts de welsprekende Voor zitter van de derde Commissie der conferentie, die voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 196