IN HAAGSCHE OMGEVING 193 tegenstander van wat daar geschiedde, maar hij vroeg de beide zaken: die der Conferentie en die van Finland, uit een te houden. Stead heeft in Den Haag verteld, dat hij met niemand minder dan met Czaar Nicolaas II over deze aan gelegenheid had gesproken. Hij had een goeden indruk van den Czaar verkregen, want hij verklaarde openlijk dat, wanneer men hem de keus gaf tusschen een gesprek met een aantal der voornaamste staatslieden van het oogenblik en den Czaar, hij aan dezen laatste de voor keur gaf wegens de groote intelligentie, die hij hem toe kende. Dat Stead nogal wat tegenstand vond bij hetgeen hij zeide, wien zal het verwonderen? Er was zelfs een vrij heftig debat, toen hij deze zaak behandelde; de Haagsche redacteur van een onzer voornaamste bladen nam er aan deel, en Transvaal bleef niet buiten het debat. Stead speelde de beste partij, omdat hij zoowel ten aanzien van Finland als van Transvaal kon wijzen op wat hij gedaan had met grooter opofferingen dan de Nederlandsche betweters, die een kring van sympathie om zich heen wisten. Nog eens, gelijk in eigen land, sprak Stead uit, dat hij de houding van de Engelsche regeering tegen over Transvaal veroordeelde, al maakte hij van zijne sympathie voor een zeker gedeelte van de eischen der uit- landers geen geheim. En Stead veroordeelde op zijn scherpst de Russische houding in Finland, doch betoogde van het podium in Diligentia, rustig en zakelijk, dat deze met de Vredesconferentie niets te maken had. Andere belangwekkende avonden werden in Diligentia georganiseerd door den Russischen staatsraad Johann von Bloch, die mede behoorde tot den kring der pacifisten, welke de Conferentie omgaven. De figuur van Bloch is eenig in haar soort en werd ook als zoodanig in de Haagsche contouren erkend. Bankier van huis uit, kon hij zich op ouderen leeftijd uit de zaken terugtrekken 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 211