1 INTERNATIONALE FIGUREN 194 en zich wijden aan studiën, die hem gedurende zijn leven hadden geïnteresseerd. Die studiën betroffen de evolutie van den oorlog. Zij leidden hem ten langen leste tot de conclusie, dat de perfectioneering van wapens en organisatie, zoowel van leger als van vloot, den oorlog moest maken tot eenonmogelijkheid. Bloch stelde uitvoerige bewijsgronden op, lichtte deze met werkelijk schrikbarende cijfers toe om aan te toonen, dat men met de legers der toekomst niet zou kunnen manoeuvreeren; dat men ze nauwelijks te eten zou kun nen geven; dat de geneeskundige dienst geheel in ge breke zou moeten blijven; dat de vloten óf elkander direct zouden vernietigen óf elkander niet konden aan tasten, kortom, dat nog sterker utopie dan de vrede moest heeten deoorlog der toekomst. De Russische Keizer had zich met hem over deze dingen langdurig onderhouden; niet slechts zijn boeken, in zes deelen ge vat, nauwkeurig bestudeerd, maar ook met hem be sproken. Bloch bleek in zooverre een man van de prac- tijk, dat hij volkomen begreep, dat men zijn zes deelen niet zou lezen; hij vatte daarom zijne conclusies in een enkel deel samen, dat, geheel terzijde van de volledige uitgave, inderdaad in die jaren en daarna menigmaal is geraadpleegd. Het is waar, al spoedig heeft de oorlog tusschen Rusland en Japan aangetoond, dat de oorlog in de toekomst nog mogelijk was, maar diezelfde oorlog heeft vele van de stellingen, door von Bloch opgesteld, bewaarheid. Op datzelfde podium in Diligentia heeft von Bloch, wien het aan hulp niet ontbrak, zijn tabellen toegelicht voor een publiek, dat de voornaamste gedelegeerden in zijn midden telde. De meesten dier aanwezigen zij bekenden het ronduit hadden het „torenhooge” boek, gelijk President de Staal het noemde, wel in handen gehad, maar niet gelezen. Von Bloch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 212