INTERNATIONALE FIGUREN 200 niet alleen d’Estournelles de Constant, die ervoor zorgde, dat de voor de arbitrage-rechtbanken gereserveerde ruimte binnen niet al te langen tijd daadwerkelijk zou worden gebruikt, Tusschen Rusland en Amerika was nog steeds hangende een geschil over de robbenvangst in de Behringzee, en in dit geschil was de Nederlandsche staatsraad Asser alleensprekend rechter. Een beroep doende op de betreffende bepaling in het Haagsche Verdrag, dat de lokalen van het Permanente Hof ook voor andere arbitrage-rechtbanken ter beschikking kun nen worden gesteld, zetelde hij er alleen, en hoorde er de pleidooien van de Amerikaansche en Russische ad vocaten aan. Maar de plaats, die hij ledig liet, werd spoedig daarna ingenomen door de rechtbank, die over de zgn. Pius-aanspraken van de Katholieke kerk in den Staat Californië tegen Mexico zou hebben te beslissen. Het compromis verhinderde het aanwijzen van arbiters van de eigen nationaliteit; zoo wees Amerika staatsraad Asser en den heer de Savornin Lohman, beiden Neder landers; zoo wees Mexico Sir Edward Grey en von Martens als arbiters aan. Zij werden het volgend jaar opgevolgd door de recht bank, die een speciaal geschil, waarbij Venezuela indirect betrokken was, had op te lossen tusschen Duitschland, Engeland en Italië eenerzijds, de overige Mogendheden, die rechten op Venezuela konden doen gelden, ander zijds, wijl de drie eerstgenoemde zich hadden aangegord tot de zgn. vredelievende blokkade en dientengevolge preferentie deden gelden op de betalingen, door Vene zuela te verrichten. Het ging wat eigenaardig met deze rechtbank, want toen zij op 1 September 1903, den in het compromis genoemden datum, moest bijeenkomen, was slechts de Russische Minister Muravieff, dezelfde man, die eigenlijk de Vredesconferentie in het leven had ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1933 | | pagina 218